Agera rätt i kristider

Frågor och spekulationer kring spridningen och hanteringen av covid-19 är många just nu. Skolan som viktig samhällsfunktion måste fungera även i kris. Men vad är ett korrekt agerande och hur säkrar man att lagar och regler följs även i kristider?

Vad gäller vid stängning av skolan?

Skollagen har inga uttryckliga bestämmelser om hur sjukdom, smitta och smittspridning ska hanteras. Inte heller när det gäller stängning av skolor och förskolor. Den typen av åtgärder regleras istället i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

Skollagen innehåller däremot rättigheter för barn och elever som aktualiseras i lägen med sjukdom och smittorisker. Där finns ett handlingsutrymme som innebär att skolor och förskolor kan utgå från den situation som är aktuell hos just er, för att ni därmed ska kunna tillgodose era barns och elevers behov.

Håll koll på skolans regelverk och personuppgifterna

Skola och förskola omgärdas av en rad regelverk. På gott och ont ändras inte skolans skyldigheter eller elevernas rättigheter i kristider. Hantering av incidenter och frånvaro, liksom barnens och elevernas säkerhet och trygghet, behöver säkerställas även då särskilda förutsättningar råder.

Ett område speciellt viktigt att beakta är GDPR och hanteringen av personuppgifter. Känsliga personuppgifter, framförallt om hälsa och sjukdom, hanteras just nu i större utsträckning än vanligt. Samtidigt arbetar många hemifrån som normalt inte brukar göra det, vilket innebär att de tar med sig utrustning hem och kopplar upp sig via nya nätverk. Därför är det viktigt att ha särskild koll på vad GDPR säger om behandling av känsliga personuppgifter och säkerhet. Tekniska säkerhetsåtgärder kan vara nödvändiga om personuppgifterna hanteras via annan teknisk utrustning än normalt. I Privacy Expert få du en djupare inblick i GDPR och personuppgiftshantering.

Nya lagar varje dag – vi håller dig uppdaterad!

I en tid av ovisshet blir det än svårare att hålla koll på allt som gäller. Det vill Draftit hjälpa dig med. Därför har vi en rad olika verktyg inom specialistområdena HR, Lön, Social, Skola och Dataskydd. Verktygen hjälper er med stöd för tolkning av lagar och regelverk.I Skolledning Expert och Förskola Expert hittar ni just nu mer djupgående information kring den pågående coronapandemin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *