En av fyra elever tycker inte att vuxna reagerar vid kränkningar – hur vänder vi trenden?

Att trygga elever, upplevelse av studiero och förbättrat skolresultat hänger ihop är väl känt inom skolvärlden. De senaste åren har fokus ökat på att skapa större trygghet på skolorna. Hantering av kränkningar är ett av flera områden som behöver prioriteras för att vi ska kunna öka tryggheten. Tyvärr syns det i nuläget inget trendbrott kring hur eleverna själva uppfattar hanteringen av kränkningar...

Har du koll på Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning?

Regelbunden kvalitetsgranskning är något som Skolinspektionen gör för att säkerställa kvalitén på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Hur bra koll har du som skolledare på vad som granskas? Hur vet du om din skola är nästa att granskas?   Varför utför Skolinspektionen kvalitetsgranskningar? Skolinspektionen utför regelbunden kvalitetsgranskning för att säkerställa kvalitén på alla Sveriges gr...

Ogiltig frånvaro, en konsekvens av en otrygg skolmiljö

Alla barn ska vilja gå till skolan. Det underlättar därför om skolan är en trygg, rolig och stimulerande miljö för eleverna. En trivsam skolmiljö har visat sig öka studieresultaten, motverka frånvaro samt förebygga att elever blir hemmasittare. Det är viktigt att skolledningen, lärare och anställda samt elever jobbar tillsammans för att skolan ska vara en trygg och utvecklande plats där man vill v...

Kränkande behandling måste tas på allvar!

Varje månad utsätts var sjätte 15-åring för kränkningar eller mobbning och var sjätte niondeklassare känner sig rädd för andra elever eller för personal på skolan. Mobbning uppstår troligtvis för att det finns normer och oskrivna regler om hur man som elev ska vara och se ut. Normerna avgör vem som är “populär”. Detta i sin tur leder till att en del av de “populära” eleverna drar nytta av sin oskr...